Jak uniknąć obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Coraz więcej przedsiębiorstw jest zobligowanych przepisami do posiadania kas fiskalnych. Dla wielu podmiotów wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z zakupem urządzeń, koniecznością sporządzania raportów kasowych (dobowych, miesięcznych). Istnieją jednak prawnie przewidzianej wyjątki pozwalające tego uniknąć.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy pomiotów, które sprzedają towary lub świadczą usługi wyłącznie na rzecz firm lub organizacji oraz organów administracji samorządowej i państwowej.

Nie mają obowiązku posiadania kas rejestrujących również przedsiębiorcy, którzy dokonują dostaw towarów oraz świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i zwolnionych z prowadzenia ewidencji (tzn. tych, które zostały określone w części I załącznika do rozporządzenia). W tym przypadku należy się zastanowić, w jaki sposób należy postąpić w sytuacji, gdy prowadzona jest sprzedaż zarówno zwolniona z ewidencjonowana (z załącznika I), jak i ta, która zwolnieniu nie podlega. W takiej sytuacji zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, przysługuje zwolnienie z konieczności posiadania kasy fiskalnej, jeżeli udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży zwolnionej w obrotach ogółem (na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych) poprzednim w roku stanowił więcej niż 80%.

Również zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem pomioty gospodarcze nie są zobligowane do zakupu kas fiskalnych wówczas, gdy ich obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20.000 zł, a w sytuacji, gdy rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło w trakcie bieżącego roku podatkowego, wówczas obrót nie może przekroczyć tego limitu proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.

Brak obowiązku posiadania kas fiskalnych dotyczy także podatników prowadzących sprzedaż przez Internet, czyli w systemie wysyłkowym (pocztą lub kurierem). W tym przypadku należy jednak spełnić pewne warunki. Zgodnie z Rozporządzeniem zwolnieniu z obowiązku posiadania kas fiskalnych podlegają dostawcy towaru, którzy otrzymują zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wpłata taka powinna zostać dokonana odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Należy pamiętać, że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę powinno jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności wpłata dotyczyła oraz na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).